O nas

Sekcja Żeglarska ZMS „Boruta”, poprzedniczka obecnego Jacht Klubu, oficjalnie powstała w lutym 1966 roku dzięki poświęceniu i zapałowi Henryka Niedźwiedzia, Olka Wielgosza oraz pierwszego komandora, Bronisława Swata. Nieco wcześniej, w latach 1960 i 1961, miały miejsce pierwsze spływy kajakowe po Wielkich Jeziorach Mazurskich, natomiast w latach 1963-1965 zorganizowane zostały pierwsze obozy żeglarskie. Co roku sekcja zapewniała młodzieży nie tylko pełen wrażeń wypoczynek wakacyjny, ale także szkolenia na stopień żeglarza i sternika jachtowego przeprowadzane podczas obozów żeglarskich.

Wiosną 1966 roku zakupiono dwa pierwsze jachty typu Omega, które wraz z czterema jednostkami wypożyczonymi z Mazurskiego Klubu Żeglarskiego stworzyły flotyllę, na której latem odbył się pierwszy rejs po Jeziorach Mazurskich. Załogę jachtów stanowiła głównie młodzież ze Szkoły Przyzakładowej ZPB „Boruta”. W latach 1966-1972 odbyło się ogółem 28 rejsów dwutygodniowych, w których udział wzięło około 800 osób.

W kolejnych latach, dyrekcja ZPB „Boruta” udostępniła żeglarzom hangar nad Bzurą, dzięki czemu możliwe było wybudowanie jachtów – pod okiem Henryka Niedźwiedzia i Bronisława Swata powstały kolejne trzy Omegi.

Przełom w historii Klubu stanowi rok 1973, kiedy to od Nadleśnictwa Gostynin wydzierżawiono około hektar nieużytków leśnych zlokalizowanych w Nowym Duninowie nad Zalewem Włocławskim. Od tego czasu ośrodek stanowi bazę wypadową dla żeglarzy chcących realizować swoje pasje. W Nowym Duninowie, podobnie jak na Mazurach, organizowano zazwyczaj cztery dwutygodniowe turnusy obozów żeglarskich, przy czym w jednym z nich uczestniczyli młodzi zapaśnicy pierwszoligowej sekcji zapaśniczej KS „Boruta”, prowadzonej przez olimpijczyka Leszka Kroppa.

W latach 80-tych żeglarze własnymi rękoma zbudowali pierwszy kabinowy jacht flagowy Mak-707, o wdzięcznej nazwie „Cztery Wiatry”, który po dziś dzień jest chlubą Stowarzyszenia. Po zakończeniu budowy, jacht został ustawiony na kilka dni przed biurowcem ZPB „Boruta”.

Budowa dwóch kolejnych jachtów przebiegała w znacznie trudniejszych warunkach, ponieważ na początku lat 90-tych ZPB „Boruta” musiały zrezygnować z akcji socjalnych, w tym prowadzenia własnych ośrodków wczasowych. W związku z tym dwa kolejne jachty typu Flyer-620 powstały bez większej pomocy ze strony zakładu.

Ponieważ ze strony ZPB „Boruty” musiały ustać jakiekolwiek dofinansowania na rzecz działań Sekcji Żeglarskiej „Boruta”, żeglarze musieli wziąć na własne barki utrzymanie ośrodka sportów wodnych. Na szczęście za przysłowiową złotówkę udało się odkupić sprzęt pływający oraz domki kempingowe w Nowym Duninowie, a w 1991 w Sądzie Wojewódzkim w Łodzi zarejestrowane zostało Stowarzyszenie Miłośników Żeglarstwa – Jacht Klub „Boruta” z własnym statutem oraz regulaminem. Od tego czasu Klub funkcjonuje dzięki składkom członkowskich, które przeznaczane są na konserwację sprzętu oraz utrzymanie ośrodka wczasowego w Nowym Duninowie, który dla upamiętnienia pierwszego Komandora Klubu, Bronka Swata, otrzymał nazwę „Swatówka”.

Niestety pomimo wykupienia działki, na której znajdował się hangar Klubu, po pewnym czasie niemożliwym stało się zabezpieczenia dobytku Klubu przed złodziejami, którzy po likwidacji ZPB „Boruta” regularnie przeczesywali okolice zakładu w poszukiwaniu złomu. W związku z tym zrezygnowano z utrzymywania hangaru, a część sprzętu została przeniesiona na ośrodek w Nowym Duninowie.

Choć od kilkunastu lat Jacht Klub „Boruta” nie organizuje już obozów oraz szkoleń na stopnie żeglarskie, to niezmiennie cieszy się popularnością oraz stale zyskuje nowych sympatyków. Obecnie celem Klubu jest zapewnienie aktywnego wypoczynku jego członkom oraz ich rodzinom, jednakże nie zrezygnowano z różnorodnych inicjatyw, których przykładem może być organizowany od kilku lat we współpracy z Miejskim Ośrodkiem pomocy Społecznej Dzień Dziecka, podczas którego dzieci i młodzież mogą zasmakować uroków żeglarstwa.

W tym roku Jacht Klub „Boruta” obchodzi swoje pięćdziesięciolecie.

Keja-nowy-duninow

Władze Jacht Klubu „Boruta”

Karol Szmyt – komandor
Witali Dubrowin – sekretarz
Witold Bugalski – skarbnik
Piotr Makowski – bosman
Bartłomiej Kołeczek – członek zarządu
Michał Barylski – członek zarządu
Marek Kłodaś – członek zarządu

Komisja rewizyjna Jacht Klubu „Boruta”

Sławomir Pajor – przewodniczący
Rafał Mamiński – członek komisji
Mirosław Kołeczek – członek komisji

Statut Stowarzyszenia Miłośników Żeglarstwa „Jacht Klub Boruta” w Zgierzu

Rozdział 1. Nazwa, teren działania, siedziba władz.

1.1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Jacht Klub – Boruta” zwane dalej Klubem.

1.2. Terenem działania Klubu jest miasto Zgierz, jednak działalność polegająca na zdobywaniu środków, zaciągania zobowiązań i innych czynności potrzebnych do realizacji celów statutowych odbywać się może na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.3. Klub używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: „Jacht Klub – Boruta” w Zgierzu. W środku rysunek kotwicy. Siedzibą Klubu jest miasto Zgierz.

Rozdział 2. Cele Klubu.

2.1. Celem Klubu jest:

– Organizowanie, popularyzowanie i rozwijanie żeglarstwa we wszystkich jego formach.

– Prowadzenie działalności wychowawczej ukierunkowanej na problematykę gospodarki wodnej i morskiej.

– Upowszechnianie wiedzy ekologicznej z podkreśleniem odnowy naturalnego środowiska wodnego i czynne wspieranie działań podejmowanych w tej dziedzinie przez inne osoby prawne i fizyczne.

2.2. Klub realizuje swoje cele poprzez:

– tworzenie warunków dla zaspokajania i rozszerzania zainteresowań miłośników żeglarstwa.

– czuwanie nad przestrzeganiem etykiety, dyscypliny oraz etyki żeglarskiej.

– organizowanie imprez i zawodów żeglarskich.

– organizowanie szkolenia na stopnie żeglarza i sternika jachtowego.

– prowadzenie remontów i budowę Klubowych jednostek pływających.

– prowadzenie działalności gospodarczej i handlowej, z której dochody przeznaczone będą na działalność statutową i rozwój żeglarstwa.

– współdziałanie z organami administracji państwowej, przedsiębiorstwami, osobami prywatnymi i fizycznymi w zakresie działalności Klubu.

Rozdział 3. Członkowie.

3.1. Członkiem Klubu może być każdy kto dobrowolnie złoży deklarację członkowską przyjętą przez Zarząd Klubu, opłaci wpisowe i składkę. Osoby poniżej 16 lat mogą za zgodą przedstawicieli ustawowych należeć do Klubu bez prawa głosowania na Walnym Zebraniu Klubu oraz bez prawa korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu.

3.2. Utrata członkostwa następuje wskutek:

– rezygnacji członka zgłoszonej na piśmie po uprzednim uregulowaniu zobowiązań finansowych wobec Klubu,

– rozwiązaniu się Klubu,

– skreślenia z listy członków Klubu decyzją Zarządu wskutek niewywiązywania się z obowiązków statutowych,

– nieopłacania składek członkowskich przez okres jednego roku,

– wykluczenia członka wskutek naruszenia norm prawnych.

Rozdział 4. Prawa i obowiązki członków.

4.1. Członkowie Klubu mają prawo do:

– uczestniczenia we wszystkich naradach i zebraniach Klubu,

– wybierania i być wybieranymi do Władz Klubu (z wyjątkiem młodzieży do 16 lat),

– uczestniczenia we wszystkich imprezach organizowanych przez Klub,

– korzystania ze sprzętu Klubu wg regulaminu opracowanego przez Zarząd Klubu i zatwierdzonego przez Walne Zebranie,

– odwoływania się od decyzji Zarządu i Walnego Zebrania.

4.2. Członkowie Klubu zobowiązani są do:

– czynnego udziału w realizacji zadań statutowych Klubu,

– ścisłego przestrzegania statutu, postanowień i uchwał władz Klubu jak również przepisów obowiązujących w żeglarstwie,

– regularnego opłacania składek członkowskich.

Rozdział 5. Władze „Jachtu Klubu – Boruta”

5.1. Władzami „Jacht Klubu – Boruta” są:
– Walne Zebranie Członków Klubu,

– Zarząd Klubu,

– Komisja Rewizyjna.

5.2 Najwyższą Władzą „Jacht Klubu – Boruta” jest Walne Zebranie Członków Klubu.

5.3. Kadencja Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

5.4. Uchwały Władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej ½ liczby członków o ile statut Klubu nie stanowi inaczej.

5.5. W przypadku obniżenia się liczby członków Władz Klubu w stopniu uniemożliwiającym normalną pracę władzom tym przysługuje prawo kooptacji z listy kandydatów do władz kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów i nie weszli do władz Klubu.

5.6. W składzie Zarządu Klubu większość muszą stanowić osoby powyżej 18 lat.

Rozdział 6. Walne Zebranie Członków Klubu.

6.1. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Klubu raz do roku w normalnym trybie. W trybie nadzwyczajnym Zarząd Klubu zwołuje Walne Zebranie każdorazowo na żądanie Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 30% członków Klubu.

6.2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd Klubu zawiadamia członków nie później niż 14 dni przed terminem.

6.3. Uchwały Walnego Zebrania Członków Klubu są prawomocne przy obecności co najmniej 50% członków w powyższym terminie i 30% członków w drugim terminie zebrania.

6.4 Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

– uchwalenie kierunków i programu działania Klubu,

– rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących Władz Klubu,

– udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

– wybór Komandora i pozostałych członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej w wyborach tajnych lub jawnych w zależności od uchwały Zebrania,

– uchwalanie zmian Statutu Klubu,

– podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania się Klubu i przeznaczenia jego majątku,

– podejmowanie uchwał w sprawie pozbycia się części majątku w postaci jednostek pływających,

– rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Klubu,

– rozpatrywanie odwołań członków Klubu od decyzji Zarządu,

– zatwierdzenie regulaminu korzystania ze sprzętu Klubu,

– ustalenie wysokości wpisowego i składki rocznej.

Rozdział 7. Zarząd Klubu.

7.1. Zarząd Klubu składa się z siedmiu osób

– przewodniczącego – Komandora Klubu wybranego przez Walne Zebranie,

– sekretarza,

– skarbnika,

– bosmana,

– trzech członków.

7.2. Zarząd Klubu na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu sekretarza, skarbnika i bosmana.

7.3. Posiedzenie Zarządu zwołuje Komandor według potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał, lub na żądanie przynajmniej trzech członków Zarządu. O terminie i miejscu członkowie informowani są na siedem dni przed terminem.

7.4. Do zakresu działania Zarządu Klubu należy:

– realizowanie uchwał Walnego Zebrania,

– kierowanie całokształtem działalności Klubu zgodnie ze Statutem,

– reprezentowanie Klubu na zewnątrz,

– uchwalanie budżetu,

– zarządzanie majątkiem Klubu i funduszami,

– przyjmowanie członków,

– opracowywanie regulaminów wewnętrznych,

– podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Klubu.

Rozdział 8. Komisja Rewizyjna.

8.1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy na swym pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego.

8.2. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

– przeprowadzenie okresowej kontroli statutowej i finansowej gospodarki Klubu nie rzadziej niż raz na ½ roku,

– w razie stwierdzenia nieprawidłowości i uchyleń – wyznaczanie terminu i sposobu ich usunięcia,

– wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

– wnioskowanie o zwołanie w trybie nadzwyczajnym Walnego Zebrania Klubu,

– w przypadku rażących zaniedbań w pracy Zarządu, wnioskowanie do Walnego Zebrania o odwołanie Zarządu lub jego poszczególnych członków.

8.3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek może brać udział w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym.

Rozdział 9. Majątek i fundusz Klubu.

9.1. Majątek Klubu tworzą:

– składki członkowskie,

– darowizny i dotacje,

– wpływy z działalności statutowej,

– wpływy z działalności gospodarczej i handlowej,

– inne wpływy.

9.2. Do zaciągania zobowiązań w imieniu Klubu upoważniony jest:

– Komandor, gdy zobowiązania nie przekraczają jednego miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej,

– Komandor plus dwóch członków Zarządu w innych przypadkach.

9.3. Zakup i zbycie składników majątkowych wymagają uchwały Zarządu Klubu.

Rozdział 10. Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu.

10.1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Klubu podejmuje Walne Zebranie większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej 1/2.

10.2. Uchwała o rozwiązaniu „Jacht Klubu – Boruta” określi sposób likwidacji oraz przeznaczenia majątku Klubu.

10.3. Klub rozwiązuje się z mocy prawa, jeżeli liczba członków osiągnie stan mniejszy niż 15 osób.

Jacht Klub Boruta

ul. Wschodnia 2
95-100 Zgierz
Telefon: +48 604 426 988
Email: jkboruta@interia.pl

Galeria